Portal:Zagon

Wikipediya, ensiklopediya xosere ra

Zagon

Awrançi u Semir'ya

Welatê ma de awrançiyê beno zaf baqıl beno. Dewuzu ra kam ke genım ard ane areye rinayêne, tede base ceno. Pi xapneno, cıra genım ceno tıp-top rusneno. Rozê Semir çor tenekêi genım nano ro qatıre ceno sono areye. Awrançi çêber de rastê cı yeno, piya çüalu nanê ro benê zere. Xal-xatır ra tepiya, Awrançi vano: -Bıra Semir, bi base kume. Kamke rindek zür kerd o base ceno, mı ke zuro wes kerd, genimê to, tora cen. To ke zuro wes kerd, ez dı tenekêi genım ki ken genimê to ser, torê rinra horê bije su. Semir vano: -Bıra, to vato vato. Awrançi vano : -Bıra Semir, de vaze. Semır vano: -Bıra to mıra pıla vırende to vaze. Awrançı kuno qese vano: -Usar, ma çê bar kerd şıme ware. Heştera tepiya mua mı, mıra vake: Bıko, ala ur-ze so dewe kêrgunê ma de niade, dota cı marê genım biya xorê beme rimera ameweme. Ez darine we şine dewe, dewe tıp-tola, şine çê ma kılıt vetke çêber rakeni, çêber ra nêbeno. Tomdan nêtomdan ke çêber ra nêbeno. Tesela mı bıriye, şine serê ban lozınero davacer niyada ke çı bıvınıne! Zere ban sıpe keno, lozıne ro şine zere ke zere ban pêro pırê haquno. Mı haki pêro lozıne ra eşt teber ke çı bıvınine. Dıkê gıno peê çêber ro to vana " gawo". Mı goçen kerde dik'te, dik xo kuya ve çêber ra, çêber u des'a piya riznay bı tever. Mı dı tenekey genım kerd çüalu na ro dık kotnera raê son ware. Amıne kişta Ferat'i, xoriyo sê bıkerine sê nêkerine ? Mı genım dikra na ru, eve sapan genım pêro Ferat sera tek u tek est bover. Niştne ro dik, dik azna eşte şime bover. Mı fekê çüalu kerd ra, dik genim pêro nıkliye kerd, kerd çüalumı onca çüal bar kerd şime ware.Awrançi qesê xo qedeneno. Sa beno xo xorê, çütır ke Pising mêrı de niyadano. Hen Semir de niyadano. Nafa ki dore kuno Semir, Semir vano: -Seru ra raver çewres petage mesê ma bi, soder mı mêş mordenê verdenê ra. Sonde onciya mordenê kerdênê zere. Rozê sonde onciya mı mêş mord kejü mêsa ma niyama. Mı pıncrar kerde hard de şine ser, nat-dotê xo de niyadan. Mı niyada ke,hawa peyê koyê Qereçol dejü hega de ververejü gay de kerda cıte. Ez darine we şine, mêsa mı kerda hetê zerı, ga kerdo hetê tever. Ga besenêkeno bonco, qewete pêro naro vılê Mêsa mı ser. mı mesa xo kılame ra vete ke çı bivinine, vıli sero honde cün kul giredo. Mı mêsa xo gurete arde çê, berde axüre de giredê, kelpıçê wele ardna ro kulê vıli ser. Çêber sero kılıt kerdı amine çê (keye). Werte ra hirê roz vêrdi ra şine axüre ke çı bıvınine. Vılê mêse sero bostanê tera biyo ke to ra sê vajine 1kündır, 2kavun, 3karpuza, lolık, xiyar, ısot, lovik, sılq, piyaz, boldırzan. Ez tene hortê bostan ra feteline, mı jü 3karpuza girse diye, dı hondê sarê to esta. Mı karda xo vete, karpuza lone kerd ke ala resta, nêresta. Mı çıme xo berd verê lone zerede niyadanteyw! Zerê karpuza de awresê (Hargos) remeno, tajiye verdana awres dıme, Say-dere ki verdano tajiye dıme. Zere karpuza de hirçor sur ard pêser. Awres amera verê lone, peyê xo çarna cı ra xete este tever. Mı xete gurete wende ke tede nivisno. Çar tenekey ê toyê, çar tenekey ki Awrançi serkero torê bırıyo ra xore bije su.Semır qese xo qedeneno, fekê Awrançı akerd maneno, vano: -Bıra Semır ez honde sero jür ken, mı hona juro niyane nêhesno. To çar tenekey haq kerdi, Ez eve na zure to nêke çor, çewres tenekeyi mılet ra cen. Semir ardünêxo ceno beno tever, tene ke beno ra dür cereno ra vano: -Bıra Awrançi heftena onciya yen. Awrançi vano : -Ni, Nii. Reyna tovbe vo ez ke reyna zuru ken, nê ez zuri ken, nê ki to dı hefte de reye bı. Haq'a mı ke çıka aye cen. Reyna tovbe vo.

Arêkerdox: Tekin Yıldırım Berlin, 1984

 

Nuşte

BAKIL AĞAE USIVU

Werté Kırmancuné Désım de aşira Heyderu, Alu, Usıvu, Çareku, Lolu, Xırancıku, Demenu sola xo Pulémuri’ye ra, dewa Xıvıri ( Tırkı vane; Hıvır) ra bené. Dewa Xıvır’i Qeza Pulémuriye ra 2 Km dür ya. Sola Xıvıri zaf hewla, qımet gırana, thomwesa. Kırmancé Désımi soné xıvır gola sole sero kuné sıra/dore, Name xo nivisnené (Nusnené)sola Xıvıri sero gegane eve rozu vındené sıra/dore sole guretene cı néna. Taé Kırmancé Erzıngan u Bıngoli ki sola ho Xıvır ra bené. Werté Kırmancuné Desım de yéraneni, kuraténi, laxkerdene ca o de gıran, hewl cena. Her dewe de qom de jü, dı mordemé ke yeraneni, kurateni kené yené diéne Na yeranéni, kurateni isnoni wayıs dest kısené. Gegane ki werté hometa Kırmanciye de persuné gıranu péda kena. İsoni néwazené ke xıravneni bıkeré, qelve zumıni bısıkné. Yeranina ke biya, gosra ve gos, fekra ve fek herke şiye vurina. Mordemo ke yeranéni kerda, yeranénia ke hesné cıré sasbeno, Çütıri honde vurna?

Werté Kırmancuné Desım de kuraten u yeranéni é henéni péda biyé ke, ison eve zerri keno top, nivisneno. Wağté nivisnaéné de niviskare xo ve ho huyino, Çütıri nia rındek imis Akerda ison sasbeno.

Hunerbenda kulturé Desımi zaf dewlemend u qewetuno. Hata roza ewroéné fek ra ve fek amé. Vişt- hiris serro ke roştberdé Kırmanc / Zazau na dewlemendia ma kerda top jé lawuki, sanıki, kılamei, xeletneéni, kurateni, mértali u zewna..

Na mesela a ke tıka de sıma ré nivisnen / nusnen! Werté Aşira Usıvu de péda biya. Sağsego bover ra mordemé beno, namé ho o xérr Bakıl beno ( Xeylé serri muxtaréni kerda coka cıra ‘ muxtar ‘ ki vajino). Bakıl, mordemo de Xırt baqıl, semt beno. Meymani çéver ra néçarneno. Non u awa xo keşira nésevekneno. Naé ra herkés cıra haskeno. Bakıl zaf cemaatkar beno, ison wazeno ke Bakıl qeseibıkero xoré gosdo.

Rozé Baqıl u hıre olvezu ra qaturu semerkené, Çüalu erzené ra qaturu ser kuné ra raé soné Pulémuriye sole. Soder ra kuné ra raé, Péroz ra tepiya soné Dewa Xıvır’i. Soné qola sole ser, Niadané ke sole sero mız u dumano. Mılet biyo top, to vana veyve o. Bakıl ve hire mordemuné xora kuné sıra namé xo nivisnéné. Kaxıta desté niviskari metre é derg bena. Mordemuné Bakıl ra Ali vano; - Bıra’éné, tıka zaf mılet esto. Hire – çar roji de sıra ma nina. Qatığe ma ki idara nékeno, sékeme ? - Bakıl vano: Nia de ha bover ra dewe osena, şime a dewe de meyman bıme. Weli vano: -Bıra Bakıl, a dewe gola sole ra nejdiya yi ki nıka meymanu ré xam niyé, zafi mılet halé ma dero. Yi ma meyman qewul kené? Baqıl vano : - Sıma ke gosro mı ser né! Yi ma Meymanié ré qewul kené. Weli vano: - Çütır gosro to ser nime? To onca féndé anara maser, Heq peynia ma xérre kero. Bakil vano: -Sıma mı xoré Ağa keré, jü qesa mı dı mekeré, mıré tene hurmeti bıkeré. Mı verr ra raurzé, zewna qars! Cı é mebé. Memed vano: -Bıra bakıl to vato vato, na daqa ra tepiya to Ağaé mawa. Bakıl ve hiré mordemuna dariné we soné dewe. Niadané ke werté bonu ra kamıj ke qonaxo ( dı qatı o) çéveré yi çéyi cınené. Wairé çéi mordemek çéver keno ra, Memed, Hese u Weli xo dané ra kınare Bakıl ra vané: ‘Ağa é ma bi’ Bakıl Ağa yeno ra ver, Wairé çéi mordemek ra vano: -Bıra ma ve xérr Meymané Heq qewul kena? Wayiré çéyi çütir ke namé Ağay hesneno, Vano: -Sıma xérr amé çınumé mı sero caé sıma esto. Bakıl Ağa ver, mordémi dıme ra kuné zere. Bakıl niseno ro, Weli, Memed, Ali ki payra vındené. Bakıl cereno ra mordenuné xo vano: Ronise! Weli, memed, Ali zoniné xo serro nisené ro. Hal-xatır perskerdené ra tepia wairé çéi non u yemeg ano noné xo wené sıfre dané we. Bakıl vano: -Bıra ez dewa sağşeg ra Ağa é Aşira Usıvune, uza çor dewé mı, ses ki gomé mı esté, her gome vişt mal u gau ceno. Mal u mılké mı zafo. O sıre de çéna mordemeki çay ana meymanu ré. Bakıl çım verdano çéneke. Bakıl vano: -Bıra ez ozevuné/albazune, werté hondé mal-mılki de savré mı bi teng, mı vake: ‘ Mordemuné xode şeriné sole ser. Tené savré mı hira bo. Gola sole sero mılet zafo hiré - çar roji de belka sıra béro ma. Wairé çéi vano: -Sıma xérr amé, hire roji ki çar roji ki! Çé mı niyo, çé sımao. Bakıl vano : -Haq raji vo. Wairé çéi oda meymanu de cılu keno ra. Cılé hire mordemu harde keno ra, é bakıl Ağai ki maqat sero fino ra cı. Herkes oncino oda xo. Bakıl ve mordené xora ki soné oda meymanu cılu sero nisené ro xo xoré qeseikené. Weli vano: -Bıra Bakıl to zaf rınd imıskerd, seytan vano ‘ hire-çar heftei tıka vınde. Buye, bısıme jé boxé çari vé hona so dewe. Wayıs gıneno niné ro. Kuné ra beno soder, urzené ra rıyé xo şüné, ara xo kené. Wairé çéi vano: -Bıraéné, ez son hega kar hega çinen, sıma reheté ho de niadé. Bakıl mordemuné xo ra vano: Ero, sıma ki urze bırai de şeré hega cıré alikar be. Bakıl hire mordemuné xo ki wairé çéi de rusneno hega. Eve xo ki lınge erzeno lınge ser, werté dewe de bıné dara goze de cıré cıl kené ra, Bakıl cıl sero meredino ra çefé xode niadano.

Rono sıpé, doo serdın weno, sımeno. Verva sondi hiré olveji u wairé çéi hega ra cerené ra yené çé. Hire mordemi bıné çımura Bakıl de niadané xo xore qariné. Vengé xo névezené. Samia xo wené, Weli, Memed, Ali non ra tepia desınde onciné oda meymanu. Tene tepia bakıl ki yeno oda meymanu. 

Weli vano: -Bıra bakıl, to bıné dara goze de meredina ra çefé xo de niadana. Ma ki rusnena hega, Haq na é qewulkeno? Bakıl vano: -Bıra Weli, Ez ke heni mekeri wairé çéi mara sık keno. Ağaéna ma ki awa bena, sıma ha dewe de gureé ha tıka gure é çı ferk esto! Roza bine oncia, Weli, Memed, Ali wairé çéi de soné hega. Bakıl ki çefé xode niadano. Çéna wairé çéi ozeve bena, jé asm u roze vésena honde rındeka. Bakıl çım verdano çéneke, Çéne ke ki Bakıl de huyina. Sonde Wairé çéi ve mordemuné Bakıl ra hega ra yené, samia ho wené, çayé xo sımené. Bakıl vabo: -Bıra, mal – mılké mı zafo. Wağ wağ ke, ez teyna honde mal-mılkte bas nékenu. Zeré qonağ de hedıra mı ki néna. Ez eve emre Haq çéna to xoré wazen. Eke qelwe Oli de esto mırodé ma beno. To ki hefte ra tepia otobaru ( Kamyon ) bıce biya xore genım, céw, fike, kusne, mal- mılk çı wazena xo é bere. Wairé çéi çena xora perseno / perskeno, zerri a çéneke ki esta. Wairé çéi Bakıl Ağai saré xo sero fetelneno. Roza çarine urzené ra ara xo kené, qatıruné xo cené soné gola sole ser. Sola xo barkené bené ra rast yéné Sağşeg. Raé ra hem qeseikene, hem ki huyiné. Weli Baqıl ağai ra vano: Baqıl, to ça mordemek xapıt, vake ‘ ez ozevuné? To cinika xo Xane ra sevana? Raşt mordemek ke meste – béro bıvjiyo, béro mamekiye to sekena? Bakıl vano: Teww o kotira béro Mamekiye mı bıvino. Mı xoré tené yéraniyé kerde, verdé ra şiye. Mordemeké Pulemıriye, hefte ra tepiya, sono Erzıngan de otobaro ( Kamyon) kira keno céno yeno Mamekiye de vejino. Yeno çarşiye Mamekiye, aşira Usıvu perskeno. İsoni Xıdır ağaé Usıvu ( Khalıké mı) mısnéné ra cı, vané: -Nia de mordemeko ke veré qewa Hemé Qılaçi de nışto ro, isoni dorme de biyé top. So ei ra perske? Mordemek yeno veré qewa Heme Qılaçi, nıidano ke mordemé werde de nişto ro, mılet dormede biyo top qeseikené. Mordemek yeno lewe de payra vındeno vano: -Bıraéné, aşira Usıvu ra kés tıka esto? Jü vano: Ap Xıdır esto. ( Xıdır ağa é Usıvu) Mordemek vano: -Apo, Ez aşira Usıvu ra Bakıl ağa é Usıvu ken saé, Bakıl ağa é Usıvu koti vinen? Mordemek çütir ke héni vano, Xıdır ağa é Usıvu sasbeno. „ Bakıl ağa é Usıvu“ ? Xıdır ağa vano : -Bıra ala bi ronise. Mordemek niseno ro, çay cıré ané ça é xo sımeno. Xıdır ağa é Usıvu vano: -Bıra, to Bakıl ağaé Usıvu koti ra naskena? Mordemek vano: -Apo dı heftey ra ave Bakıl ağaé Usıvu ve hiré mordemuné xora çé mıde meyman vi. Amé sole ser, Gola sole sero mılet zaf biyo, ameyı çé mıde hire roji mıré bi meyman. Bakıl ağa é Usıvu eve emré Haqi çéna mı waste, mı ki çéna xo décı. Bakıl ağa é Usıvu vake : -Otobaru bıce bi Sağşegé usıvu, genım, cew, fike, kusne, mal- mılk çı wazena xoré bere. Ez ki şine Erzıngan dıdı otobari kira kerdi, ardi ke xoré mal – mılk çimi bérine. Mordemé ke veré qewa de xo xoré huyiné. Xıdır ağa vano: -Bıra, ez ağaé aşira Usıvune, Bakıl ağa o ke to vana, Derezaé mıno. Ey to xapıta, o ağa niyo, dewe de dı-hire hega é ho esté, phonc- ses ki domané ho esté. Ey to xapıka ke, to cıré xızmete bıkeré. Xıdır ağaé Usıvu vezeno des hazar peré Tırku dano mordéméki. Mordemek posema beno, vano: -Ma mı ke çéna xo ei déné, adıré mı şiyéné we. Lozına mı biyéné tomer. Oncia ke Haq cıra raji bo, qelve pak biyo. Çéna mı xode néarde. Mordemek cereno ra sono Pulénuriye. İé ke qewa de wayıs gıneno pıro, waıs ra taşele bené. Werte ra hire çor roji véreno ra. Xıdır ağa ve mordemu xo ra veré qewa ‚Köylü kırathanesi’ de nişté ro sohbet kené. Bakıl (Muxtar) dota yeno, Usıvu ra jü mordem vano: -Bakıl ağa bi ronise! Verr ra urzené ra payi Bakıl sasbeno! Hem ki beno ra sur o çir. Yeno niseno ro. Garson yeno. Mordemi garsoni ra vané : -Bakıl ağa é usıvu ré çay bia! Nata Bakıl ağa, Dotra Bakıl ağa. Bakıli ra qeytan veng névejino. Xıdır ağaé Usıvu vano: -Bako, to çé mordémék de bia meyman, non u sola mordéméki werda, zér verda çéna mordemeki, Mordemek xapıto. Eke mordemek eve dı otobaru ( Kamyon) sağseg de çéveré to de bıvejiéné, to sékerdené? Bakıl ra qeytan veng névejino. Xıdır ağa vano: -İson, yéranénie keno, saré xoré, naskerdoğuné xore yeranéni keno. To o mordemo feqır ra çı wast? Bakıl vano: -Mı xoré yeranenié kerde, mı çı zona ke raşt mordem vecino yeno Mamekiye. Zaf nézandoğ / saf biyo. Taliyé dei çine biyo. Werté dewe ra boné deyi qonax bi, rındek bı, coka çéveré dey cınıya.

Qeso qız: İsoné ke tıka de name ho véréno ra, Péro şiyé heqia xo. Werde gul u nur de rakuyé. Devré xo daim bo. Mı na mesela de taé çimi ke eve xo imıskerdo.


Tekin Yıldırım


 

Weynayış


FAKİR VE YEDİ KARDEŞ ( MASAL) FEQIR U HAUT BIRAY (SANIKE) Dewa jü welati de haut bırai bené, zewna jü dewe de ki mordemé beno zaf feqır beno. Rozé ni haut bırai vané:

  • Béré şime na feqir ré yerğateni.

Yé feqıri ki dı awresé ( Hergoş) xo bené, jü çéde caverdano, xanıma xo ra vano:

  • Xatun, ma some cıte, ez verva péroji awres verdan ra, yeno xevere dano to. To maré werd poze hazır ke, ma yeme wene.

Feqir ‘ve haut bırauna soné hega cıte. Hata sondı cıte ramené verva sondi/Sandi feqir awreşi verdano ra, cıra vano:

  • So Xanıme ra vaze, maré werd pozo, ma ke sonde ameyme hazır vo!

Feqir awreşi verdano ra. Tenena cıte kené, verva sondi Feqir ve haut bırauna soné çé. Bırai niadané ke, awres hao kosede girediyao, xanıme ki werd kerdo hazır, bıray ve feqir ra nisené ro noné xo wené. Noni ra dıme bıray vané:

  • Bıra feqir bé na awresé xo ma rose, kesé ma çino maré non biaro cıte. Maré awe biaro cıte. Ma ke şime sayd, ma dıme ra werd biaro, awreş ververde zernu dame to.

Feqır beno raji, awreşi roseno, zernuné xo ceno. Bıray zernu dané cı, awreşi cené soné. Rozé na bırau ra jü sono sayd. Awreşi xo de beno sayd. Zernu erzeno ra vılé awreşi, cıra vano:

  • Awres nine bere hermeta mıde, cıra vaze ‘werd hazır kero, ez ke sonde amune, wen’ Awreşi verdano ra.

Sayd ra tepiya sono çé, xanıma xora perskeno, vano:

  • Xatun awres ame çé?

Xanıme vana:

  • Mı awres nédi! sene awreso?

Mordemek vano:

  • Weyy! U waxt feqıri ma xapıtıme!

Xevere dano bırauné xo vano:

  • Ey ma xapıtıme, awres çé néamo, urze şime héfé xo bıjerime!

Haut bırai urzené ra kuné téare, soné çé yé feqıri. Cıra vané:

  • Tu ma xapıtıme! Awreşi zern berdé, xevere ki xatune néda. Ma ameyme tora cırmé ney perskerime.

Feqır vano:

  • Ez ça sıma bıxapnine! Niadé awresé mı hao kosede giredayéo. Yé sıma taliyé sıma çino, ez se bıkerine!

A roze bıray feqır ré bené meyman. Yi ke pesewe şi hewn ra, feqır a rayé urzeno ra, zernu keno qına here. Here ano zerré boni de, peyé çéver de giredano, sono kuno ra. Here ke fısqi kena, qıne ra zerni gınené waro. Eke bi soder, bırai urzené ra ke şeré çé. Çıturi ke çéver kené ra, here u zernu vinené. Pé sabené, feqır ra pers kené vané:

  • No çıko?

Feqır vano:

  • Tew! Mı ewro sımer da cı, heni néviyené here péro zerni kerdené.

Bıray vané:

  • Seviyo bi na hera xo na rose! Hurende çı vazena dame to!

Feqır vano:

  • Şéré mıré des kodi ( Tenekey) genım biaré, here dan sıma.

Bıray soné, des kodi genım ané dané feqıri, here céné soné. Naé sera feqır vano:

  • De xoré bijeré şéré, hire roji u hire sewi towa cı medé! U waht sımaré teyna zernu kena.

Bıray here cené soné, bené axurede giredané. Here bınde qate cılu finéve ra, hıre roji u hire sewi here sero çéver ranékené. Roza çorine soné ke çı biviné! Here gına pésero, gesde - téste gever biya. Bıray zaf qariné, hérs bené! Vané:

  • Urzé şıme leé feqıri, na raé mızé saré deyio. Eyré endi xeleşiyaéne çina!

Dot, heto bindé feqır tersu ver berveno, jiveno, xanıma xora vano:

  • Cinik, ez loqla bariye ken pıré goni erzenra vılé tu. Bıray ke amey, ez tora van, ‘ urzé maré non bia.’ Tı u waxt vaze, ‘ urzé noné xo eve xo biaré!
  • Dımera ki ez şimşer erzon ra vılé tu, goni verdan ra to ser. To xo ero merdene de. Ez tutıke / vilike an, peé tode puf ken, ken tutturiye. Tı raurze, wes ve!

Bıray soné ke feqıri bıkısé, feqır ine ( yine) duri ra vineno, Dotra verva cı yeno, onciya ine keno meyman. Ciniya xora vano:

  • Xanım urze meymanu ré non biya, xızmete bıke.

Cinike vana:

  • Mıré çı. Urzé noné xo eve xo biaré!

Feqır qarino, eve hérs beno şımşeri ro, erzenora vılé cinike ra. Corde goni verdano ra cinike ser. Cinike çikena, jivena xo erzena hard, berqeştiya mırena, Feqır tutıke céno, peyé cinike de pufkeno. Cinike yena ra xo, Bena wes, urzena ra xo ser. Haut bırai péro pia hurendiya xode moté cı bené, sas bené, vané;

  • Bıra feqır, bi na tutıka xo ma rose! Xoré berime pé cinikuné xo térvia kerime.

Feqır vano:

  • Mekeré! Tutıka mı mewazé, mıra meceré!

Bırai eve zor feqıri ra tutıke céné, eve çéf soné çe. Bırau ra her roze jüé tutıke céno. Cinikuné xora qesu vané, emır dané, ciniku ke vatena yine hurendi néarde, eve hérs şimşer erzéné ra vılé ciniku, kısené.Tutıke cené, pufkené pufnékené, ciniki nébené wes. Hautemena ki cinikuné xo eve na féndi kısené.... Haut bıray vané:

  • Ma na rae ey wes néverdame! Ey endi gereke bıkışime! Hayderé rew şime!

Bıray dariné we, jü helmde çé feqıri de vejiné. Feqır evé fendu xo keno hazır. Bıray ke amey, oncia verva cı sono, eve zono wes cıra vano:

  • Bıraéné! Axa’éné! Ez se bıkeri, yé sıma taliyé sıma çino. Qederé sıma şiao. Sıma di, mı veré çımuné sımade cinika xo kıstei dımera evé tutıke kerde wes.

Bıray ceréné ra cı vané:

  • Ma sond werdo, gereke tu na raye bıkışime! Na defa to ma destra néxeleşina!

Dest u paé feqıri giredané, kené xaşiye ke béré uwe ( Awe) erzé. Bené féké çemi, gosdané ke vengé dawılu (sazu) yeno. Jümini ra pers kené, vané :

  • Béré xoré şime veyve, pize xo mırd kerime. Ura tepia yeme ney erzeme çémı.

Téde vané ‘ Heya. Xaşiye kınare/kışta çémi de caverdané soné veyve. Feqır gosdano ke qırra qırra mali, qoraşiyé gau yeno. Zerré xaşiede zırçeno, vano:

  • Néé! Néé! Nécon, nécon! Ez çéna pasay nécon! Nécon, nécon!....

Vengé feqıri sono gosé şüani. Şüane yeno leé xaşiye, pers keno, vano:

  • Bıra bıra çıko, çı nécena?

Feqır vano :

  • Mıra vané bé, çéna pasay bijé, ez çéna pasay nécon, coka des u paé mı giredé. Ez kerduné zere xaşiye, mı erzené uwa/awe. Né né nécon, ez çéna pasay nécon!

Şüane vano:

  • Bıra se beno tu bé na béla malé mı bıje, ez hurenda tode kun zerré xaşiye. Yi ke amey, cıra van, ez çéna pasay con’.

Şüane, feqır zerré xaşiye ra vezeno, eve xo kuno cı. Feqır ki mal u gau céno sono çé. Şüane gosdano ke , nejdira veng yeno, zırçeno vano:

  • Con, con, ez çéna pasay con! 

Haut bırai hesnéné, vané:

  • Def be so uza ra kutıko qol, tu kama ke, çéna pasay bijeré!

Haut bırai bené xaşiye ro erzené zeré çemi, zere xaşiye de bena xula xula şüanéyi. Haut bırayi ceréné ra yené dewe. Yené ke çı bıviné, niadané ke feqır ine ra rew amo dewe béla mal u gai verdera yeno nat/ na het, sono dot. Bıray sas bené vané:

  • Çévésaé ma tı esta uwe ( Awe), tı çıturi vejiya ama!

Feqır vano: Tew! Sıma ez estuné uwe, mıré xér kerd. Ala şeré bıné golé Çémide, cao xori de niadé, çı çino ke! Mal u gay....! Hewl u xırav mı ve na feqıréna xo na bélé mal u gay day are. Sıma ke péro piya şéré dinya - dar çimi ané! Haut bıray dariné we soné feké çemi, eke reşti cao xori, bırao qız damis nédano, lerze keno, vırende xo erzeno uwe. Xori ra bıné uwe ra xulxule yena, bıxe bıxe yena. Bıraé bıni vané:

  • Niade, niade hawo bıné uwede mal u dowori fetelneno! Desınde bıraé bıni péro xılé zeré çemi dané, bınde beno bıxa bıxa xo, péro xeneqiné.

Feqır. Eve na qeyde endi inera xeleşino, dımera ki mal u mılké haut bırau céno xo ser, dewe de dewran rameno, murodé xo keno.

Qeseikerdoxe : Reyfa Aydın Arekerdox : Tekin Yıldırım Tarıx : 1992 Caé vatışi : Berlin ( Na sanıke Désım de qeseibena).


 

Fotraf